Çarşıbaşı Belediyesi

Web
E-posta
: info@carsibasi.bel.tr
Telefon
: 0(462) 821 30 04
Adres
: Cumhuriyet Meydanı No : 1 Çarşıbaşı / TRABZON
Bölge
: Karadeniz Bölgesi
İl
: Trabzon
Diğer
: Yüzölçüm: 66,9 M² / Posta Kodu: 61420 / Alan Kodu: 462

Çarşıbaşı Kaymakamlığı

Web
E-posta
: carsibasi@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(462) 821 35 15
Adres
: Milli Egemenlik Caddesi No:38 Çarşıbaşı/TRABZON

Çarşıbaşı Hakkında

  Çarşıbaşı İlçesi Doğu Karadeniz Bölgesi ´ nde Trabzon - Giresun sahil yolu üzerinde , Trabzon ilinin 34 km. batısında kurulmuş güzel bir yerleşim merkezidir .Çarşıbaşı´nın eski adı İskefiye olup 1962 yılında değiştirilmiştir . Bunun yanında , Vakfıkebir ´ de kurulan pazara gidecek olan insanların konaklama yeri olduğu için Çarşıbaşı ´ na Pazarönü de denilmekteydi .Çarşıbaşı Trabzon ´ dan ayrı olarak düşünülemez . Bu bakımdan Çarşıbaşı ´ nın Trabzon tarihi içerisinde incelemek gerekir . Zaten Çarşıbaşı Tarihi ´ ni aydınlatacak araştırmalar da henüz yapılmış değildir . Trabzon ´ a ve Çarşıbaşı ´ na ilk yerleşenlerin kimler oldukları tam olarak bilinemiyor . Ancak Milet ´ lilerin Trabzon çevresine yerleşmelerinden çok önceleri bu yörede yerli toplulukların yaşadıkları , hatta Türk oldukları bilim adamlarınca kabul edilen İskit ´ lerin buraya yerleştikleri ileri sürülmektedir .Miletliler ekonomik amaçlarla Karadeniz ´ e açılmış , önce Sinop ´ ta koloni kurup bundan sonra Doğu Karadeniz ´ e doğru gelişmelerini sürdürmüşler , Trabzon ve çevresine hakim olmuşlardır . Miletliler Trabzon ´ da koloni kurup etrafınıda kontrol altına almışlardır . Trabzon ´ da Milet egemenliği 700 yıl devam etmiştir . Bu süre içerisinde Sinop ´ tan gönderdikleri valiler aracılığı ile Trabzon ve çevresini yönetmişlerdir .Miletliler ekonomik amaçlarla Karadeniz ´ e açılmış , önce Sinop ´ ta koloni kurup bundan sonra Doğu Karadeniz ´ e doğru gelişmelerini sürdürmüşler , Trabzon ve çevresine hakim olmuşlardır . Miletliler Trabzon ´ da koloni kurup etrafınıda kontrol altına almışlardır . Trabzon ´ da Milet egemenliği 700 yıl devam etmiştir . Bu süre içerisinde Sinop ´ tan gönderdikleri valiler aracılığı ile Trabzon ve çevresini yönetmişlerdir . Bundan sonra Pers ´ ler Trabzon ´ a hakim olmuşlar ve Hellenistik Döneme kadar hakimiyeti ellerinde tutmuşlardır . Hellenistik Dönemin sonunda Trabzon ve çevresi Pont krallığına bağlanmıştır . Daha sonra Romalılar Trabzon ´ a hakim olmuşlar ve 395 yılına kadar roma hakimiyeti devam etmiştir . Bu tarihte Roma ikiye ayrıldığı için Tranzon ve çevresi Doğu Roma İmparatorluğu ´ nun kontrolü altına girmiştir . Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Trabzon ´ un kale dışındaki yerleşim merkezlerine Bayburt üzerinden Çepni ve Yüreğir Türkleri göç ederek yerleşmeye başlamışlardır . Daha sonra Bizans ´ ı hakimiyeti altına alan Latinler ´ den kaçan bir kısım Rumlar Gürcüler ´ den aldıkları yardımla Trabzon ´ a gelerek burada Pontus Rum İmparatorluğu ´ nu kurmuşlardır . Pontus Rum hakimiyeti Fatih Sultan Mehmet ´ in Trabzon ´ u fethine kadar devam etmiştir . Pontus Rumları son zamanlarında Akkoyunlular ile yakınlık kurarak güçlenmeye çalışmışlardır . Sultan II. Mahmut zamanında , denizden bir Rus baskınını önlemek , memleket savunmasını kolaylaştırmak amacı ile Trabzon kıyılarına top tabyaları yerleştirilmeye başlanmıştır . Bunlardan birisi de Çarşıbaı ´ na kurulmuştur . Bu top tabyalarının görevini tam olarak yerine getirebilmesi için asker ve malzeme yönünden eksikleri giderilmiş ve bu hususta emirler yayınlanmıştır . Bunun yanısıra , devam eden Osmanlı-Rus harbi için bu yöreden asker alınması amacı ile bir emir çıkarılmış ( 1828 ) ve Vakfıkebir ´ den 140 kişinin alınacağı belirtilmiştir . Tanzimat sonrasında Trabzon vilayet olunca etrafındaki merkezler Trabzon ´ dan yönetilmeye başlanmıştır . Çarşıbaşı ise Vakfıkebir ´ e bağlanmış ve bu bağlılık uzun süre devam etmiştir . Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında karadan ve denizden Trabzon ´ u muhasara ederek , buradaki Pontus Rum hakimiyetine son vermiştir . Trabzon ´un kısa sürede Türkleşmesi ve müslüman bir şehir statüsüne kavuşması için diğer fethedilen yerlerde uygulanan iskan politikası burada uygulanır . Samsun , Niksar , Ladik , Bafra , Osmancık , Çorum , Tokat ve Torul ´ dan Türk aileler getirilip Trabzon ve çevresine yerleştirilir . Böylece Trabzon ve çevresi Türk nüfusunun yerleşimine açılmış olur .Osmanlı Devleti zamanında sancak olan Trabzon ´ a etrafındaki yerleşim merkezleri bağlanır . Bu durum Kanuni Sultan Süleyman ´ ın tahta geçişine kadar devam etmiştir . Kanuni Sultan Süleyman zamanında Trabzon ve çevresi erzurum ´ a bağlanır . Kanuni Sultan Süleyman ´ ın vefatından sonra Trabzon Erzurum ´ dan ayrılır .16 . ve 17 . yüzyıllarda Trabzon ve etrafındaki yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal bakımdan iyi bir durumda olduğu görülüyor . Nitekim 17 . yüzyılda Trabzon ´ u gezen ünlü seyyahımız Evliya Çelebi " Seyahatname " isimli eserinde Vakfıkebir ve Çarşıbaşı hakkında şunları yazmıştır : " Yine kuzeye gidip Kilye ( Kılıta ) kalesine geldik . Bu da trabzon ´ un nahiyalerindendir . Gayet mamur köyleri vardır . Tek başına zeamet olup subaşısı vardır . deniz kıyısında bir yüksek tepe üzerinde Ceneviz yapısı eski bir kalesi vardır . Buradan Poruz Burnu ( Yoroz ) kalesine geldik . Bu kale deniz kıyısında kayalık bir durum üzerinde dört köşe şeklinde yapılmış ve küçük bir kale olup dört tarafında mamur köyler vardır . Bir Rum papazı tarafından yapıldığı için Poruz ( Yoroz ) kalesi derler."Birinci Dünya Savaşı ´ nda Ruslar ´ a karşı açılan Doğu Cephesi ´ na Trabzon ´ un bir çok yerinden ve bu arada Çarşıbaşı ´ ndan da askerler katılmıştır . bu askerlerden bir çoğu salgın hastalıklar ve dondurucu soğuklardan dolayı şehit düşmüştür . Ardından Ruslar ´ ın Trabzon ´ u işgal etmeleri üzerine burada düşman esareti altında yaşayamayacağını anlayan insanlarımız göç etmek zorunda kalmış ve İzmit ´ e kadar olan yerlere gitmişlerdir . Göç etmeyen insanlarımız ise , kendi köyünü düşmana vermemek için direnmişler ve düşmanlar bu köylere girememişlerdir . Göç eden insanlarımızın gittikleri yerlerde açlıkla , salgın hastalıklarla ve kendi topraklarından ayrı kalmanın hüznü içerisinde büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını söylemek mümkündür.  Çarşıbaşı ´ ndan göç eden insanlar geri döndüklerinde medrese ve karakol binası ile diğer yerlerin yakıldığını taş üstünde taş kalmadığını görmüşlerdir .Çarşıbaşı bundan sonra Vakfıkebir ´ e bağlılığını sürdürmüş , 1944 yılında bucak olmuş , 01. 12. 1954 tarihinde Çarşıbaşı Belediyesi kurulmuş ve 12. 08. 1991 tahinde ilçe olmuştur .    

Görseller

  Kuruma ait festivaller

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X